იტალიის სავიზო
მომსახურების
ცენტრი თბილისში
თბილისი,
რუსთაველის გამზირი, # 27
ტელ: +995322430059

ფინანსური გარანტია

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებიც გეგმავენ იტალიის ან სხვა შენგენის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე შესვლას, უნდა იქონიონ საკმარისი თანხის ოდენობა, რომელიც უზრუნველწოფს მათი  ყოფნის ხარჯებს იტალიაში.

  1.  ცნობა სამსახურიდან პოზიციის, ხელფასის, შვებულება/მივლინების მითითებით
  2. ბოლო 6 თვის ბრუნვა სახელფასო ანგარიშიდან (იურიდიული პირის შემთხვევა კომპანიის ბრუნვა)
  3. ცნობა ბანკიდან თანხის არსებობის შესახებ (ტაბელა ა-მიხედვით)
  4. პირები რომლებიც არ სარგებლობენ საბანკო მომსახურებით და ხელფასს იღებენ ნაღდი ანგარიშსწორებით, უნდა წარმოადგინონ ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან
  5. პირებს რომლებსაც არ გააჩნიათ საკუთარი შემოსავლის წყარო მაშინ:
  • ნოტარიულად დამტკიცებული დაფინანსების წერილი (ახლო ნათესავი/სპონსორი ა.შ.)
  • დამფინანსებლის შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელფასის ცნობა, ბოლო 6 თვის ბრუნვა და ა.შ.)
  • ნათესაობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, წარდგინების წერილი (სპონსორის შემთხვევაში)

 

მოგზაურობის ხანგრძლივობა ერთ ადამიანზე ყოველ ორ და მეტ პირებზე 
1-5 დღე: ფიქსირებული ჯამი 269,60 212,81
6-10 დღე: ერთ პირზე დღეში 44,93 26,33
11-20 დღე: ფიქსირებული ჯამი + დღეში ერთ პირზე 51,64
36,67
25,82
22,21
20 დღე და მეტი: ფიქსირებული ჯამი + დღეში ერთ პირზე 206,58
27,89
118,79
17,04

*როგორ დავთვალოთ ? გამგზავრება 15 დღით: 51.64 (ფიქსირებული ჯამი) +36.67

* 15 = 601,69 ევრო